Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Náš odchovanec obhájil dizertačnú prácu o korytnačke močiarnej!

Eni pri online diskusii s Uwe Fritz-om počas obhajoby svojej dizertačnej práce Po úspešnej obhajobe (zľava): Marcel Uhrin, Peter Havaš, naša hviezda Enikő Horváth, Stano Danko a Peter Kaňuch

S potešením a hrdosťou oznamujem, že môj a Stanov Dankov – neskromne si dovolím povedať že odchovanec – Enikő Horváth dňa 25. augusta 2021 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach obhájila svoju dizertačnú prácu s názvom "Ekológia a ochranárska biológia kriticky ohrozenej populácie korytnačky močiarnej (Emys orbicularis)".

Za Eninym profesným úspechom stoja samozrejme aj ďalší ľudia – predovšetkým školiteľ doc. Marcel Uhrin a konzultant Mgr. Peter Kaňuch. A obaja oponenti Eninej dizertačky boli tiež riadne esá – náš predný herpetológ doc. Peter Mikulíček z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a predný svetový korytnačkológ a riaditeľ múzea Senckenberg v Drážďanoch prof. Uwe Fritz. Veru, Eni to pri obhajobe nemala jednoduché!

BLAHOŽELÁME!

Pridané: 6.10.2021

Autor: Peter Havaš

Ďalšie príspevky

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2021 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky